62. konference chemického
a procesního inženýrství
CHISA

9.-12. listopadu 2015
wellness hotel Jezerka
přehrada Seč
(v Železných horách)

LOGIN

Vědecký program

Plenární přednášky (předseda sekce Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.)


PP1 

Prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. (VŠCHT  v Praze)
O matematickém modelování nejen v chemickém inženýrství
Co je to model? Claudia Shiffer, Picassova koza, Immanuel Kant Modely světa, úžasná zeměplocha x globus, genesis x velký třesk. O fyzice a matematice, veličiny a čísla
Hmotnost, hybnost, moment hybnosti, energie, elektrický náboj. Směsi a složky. O trojjedinosti systémů, část světa – hranice – zbytek světa. Geometrie a topologie, 1D, 2D, 3D, bilanční schéma, uzly a proudy. Transportní a transformační procesy, rovnováha. Bilanční dogma, lokální a integrální bilance. Funkce, pole, derivace a integrály. O trojúhelnících postavených na špičku, nabla inženýrství. Počítače a algoritmy, FORTRAN, C++, MatLab, Aspen HYSYS, ANSYS, Comsol, … O úzkých místech. Proč, jak a za kolik? Co bude dál?
 
PP2 
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR)
Optické afinitní biosenzory a jejich aplikace
Přednáška je zaměřena na optické afinitní biosenzory a zahrnuje jak vysvětlení základních principů a představení vybraných senzorických platforem, tak příklady jejich využití pro detekci chemických a biologických látek. Zvláštní pozornost je věnována optickým biosenzorům založeným na rezonanci povrchových plasmonů.
 
PP3
Ing. Robert Jahn, PhD (Evonik Industries AG)
Vývoj a výzkum v koncernovém prostředí - co je vše třeba k úspěšnemu start-up

Přednáška přiblíží prostředí firemního vývoje a výzkumu. Pootevře pokličku s nálepkou přísně tajné, aby nakonec ukázala, že chemicko-inženýrská kuchyně je skoro všude stejná. Projdeme společně jednotlivá stadia vývoje od laboratoře až po průmyslovou implementanci a mimochodem bude ukázáno s čím vším se musí potýkat a vyrovnávat absolvent chemického inženýrství. Na konci přednášky právě takový absolvent, s odstupen času a pár zkušenostmi, zhodnotí to, co mu studium chemického inženýrství dalo do vínku pro profesní karieru, a také co scházelo.....

 
PP4
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (UK v Praze)
Věda a vzdělanost v době Shakespeara

Přednáška se pokusí dokázat, že kořeny vědecké revoluce v Anglii je třeba hledat již v Shakespearově době, třebaže to byla doba v mnohém ohledu ještě předvědecká. Zároveň se pokusí ukázat, že Shakespearův současník Francis Bacon, známý jako zakladatel anglické empirické vědy, nebyl přes svůj nesporný význam jediným renesančním učencem, který se zasloužil o rozvoj anglického vědeckého myšlení. Přednáška se zaměří na úsvit vědy v nejširších kulturních kontextech anglické reformace a renesance a bude pojednávat o takových klíčových pojmech spjatých s rozvojem alžbětinské vědy, jakými jsou “Třetí univerzita”, “Velká věda” nebo “Lime Street”. 

 
 

Speciální zvané přednášky (předseda sekce Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.)

 SZ1
Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda (VŠCHT v Praze)
Jak (ne)vychovat kvalitního absolventa chemického inženýrství?

 

 SZ2
Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. (VUT v Brně)
CHISA – původní myšlenka a ilustrace reality na příkladu energetického využití odpadů

 

Zvané přednášky (předsedové sekcí Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň)

 Z1

Ing. Jitka Čejková, PhD  (VŠCHT v Praze)
Netradiční řešení bludišť pomocí biologické a umělé chemotaxe​
 
 Z2
Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (ÚCHP AV ČR, UJEP v Ústí nad Labem)
Molekulární simulace: Alternativa či doplněk k experimentům?
 
 Z3
Ing. Jan Vyňuchal, PhD (Synthesia, a.s.)
Organické koloranty - výzkum a moderní aplikace
 
 Z4
Doc. Ing. Libor Čapek, PhD (UPCE v Pardubicích)
Uplatnění Ni katalyzátorů v suchém reformování methanu
 
 Z5
Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. (VUT v Brně)
Tiskové techniky pro depozice funkčních materiálů I.: Principy a možnosti 
 
 Z6
Doc. Ing. Miroslav Šoóš, PhD (VŠCHT v Praze)
Od medzičasticových interakcií k porezným materialom
 
 Z7
Ing. Petr Dzik, PhD (VUT v Brně)
Tiskové techniky pro depozice funkčních materiálů II.: Elektrochemické aplikace
 
 Z8
Ing. Pavel Izák, DSc. (ÚCHP AV ČR)
Separace tekutin neporezními membránami a jejich potenciál v praxi
 
 Z9
Ing. Ivan Wichterle, DrSc. (ÚCHP AV ČR)
Experimentální termodynamika fázových rovnovah - quo vadis ?
 
 Z10
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP AV ČR)
Planeta Země - globální, vsádkový bioreaktor
 
 Z11
Ing. Věra Pěnkavová (ÚCHP AV ČR)
Detekce zdánlivého přístěnného skluzu v mikrodisperzních kapalinách
 
 Z12
Ing. Martin Pavlas, PhD (VUT v Brně)
Unikátní nástroje pro podporu klíčových rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství
 
 Z13
Ing. Eliška Vyskočilová, PhD (VŠCHT v Praze)
Selektivní hydrogenace C6 dienových alkoholů, kyselin a jejich derivátů
 
 Z14
Doc. Dr. Ing. Juraj Kosek (VŠCHT  v Praze)
On-line optimalizace a řízení emulzních kopolymeračních reaktorů
 
 Z15
Ing. Štěpán Kment, PhD (FZÚ AV ČR)
Plazmatická depozice nanostruktur pro přímé solární štěpení vody
 
 Z16
Prof. Ing. Karel Bouzek, PhD (VŠCHT v Praze)
Elektrolýza vody s protonově vodivou polymerní membránou v kontextu vodíkové ekonomiky
 
 Z17
Ing. Lubomír Kubáč, PhD (COC, s.r.o.)
Fotoprotektivní reaktivní systémy pro ochranu polymerních materiálů a lidského zdraví
 
 Z18
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (UPCE)
Metody intenzifikace tlakových membránových procesů a jejich využití pro vybrané systémy
 
 Z19
Doc. Ing. Kamila Kočí, PhD (VŠB - TU v Ostravě)
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého

 

 

Program malých přednášek v sekcích

 

P/A

Reaktorové inženýrství a katalýza, Termodynamika a fázové rovnováhy, Energetika

        Předseda sekce P/A – úterý Hanika Jiří, místopředseda Bělohradský Petr

 1. Nevoral Vladislav (úterý P1/A 16.00 až 16.20) - Modelování dospalování výfukových plynů na trojcestném katalyzátoru 
 2. Šnajdrová Veronika (úterý P2/A 16.20 až 16.40) - Katalytická hydrogenace oxidu uhličitého vodíkem na methan
 3. Kosek Juraj (úterý P3/A 16.40 až 17.00) - Rovnovážná sorpce nízkomolekulárních penetrantů v polyethylenu: Experimentální studie a PC-SAFT simulace
 4. Podivinská Martina (úterý P4/A 17.00 až 17.20) - Termodynamika sorpce a bobtnání v polyetylenu za podmínek polymerace v plynné fázi

Předseda sekce P/A – čtvrtek Kosek Juraj, místopředseda Podivinská Martina

 1. Šoltys Marek (čtvrtek P5/A 9.00 až 9.20) - Ovlivnění rychlosti rozpouštění látek jejich sorpcí do porézních nosičů
 2. Staf Marek (čtvrtek P6/A 9.20 až 9.40) - Použití přírodních vápenců z lomů v České republice v technologii vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého ze spalin
 3. Bělohradský Petr (čtvrtek P7/A 9.40 až 10.00) - Snižování emisí NOx u automatického blokového hořáku optimalizací jeho geometrie
 4. Pocedič Jaromír (čtvrtek P8/A 10.00 až 10.20) - Zvětšování měřítka vanadové průtočné baterie z 1,5W na 2kW

 

P/B

Separační procesy, Membránové technologie

 Předseda sekce P/B – úterý Mikulášek Petr, místopředseda Bobák Marek 

 1. Válek Robert (úterý P1/B 16.00 až 16.20) - Výroba membrán pro separaci plynů ve formě dutých vláken a jejich charakterizace
 2. Jiříček Tomáš (úterý P2/B 16.20 až 16.40) - Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes
 3. Machač Ivan (úterý P3/B 16.40 až 17.00) - Koláčová filtrace tuhých částic z viskoelastické kapaliny
 4. Brožová Libuše (úterý P4/B 17.00 až 17.20) - Stereoselektivní chování Nafionu vůči enantiomerům α-pinenu 
 5. Vrána Jiří (úterý P5/B 17.20 až 17.40) - Laboratorní jednotka pro přípravu elektrolytů do vanadové redoxní průtočné baterie

Předseda sekce P/B – čtvrtek Izák Pavel, místopředseda Brožová Libuše

 1. Lanč Marek (čtvrtek P6/B 9.00 až 9.20) - Separace plynů pomocí vysoce větvených polyimidových membrán s kontrolovaně zabudovanými nanoplnivy
 2. Henke Svatopluk (čtvrtek P7/B 10.20 až 10.40) -  Automatizované řízení membránové separace
 3. Bobák Marek (čtvrtek P8/B 9.40 až 10.00) - Vyhodnocení dlouhodobého provozu membránové jednotky pro výrobu bioCNG pomocí navrženého procesního modelu
 4. Punčochová Kateřina (čtvrtek P9/B 10.00 až 10.20) - Combination of microscopic techniques for visualization and explanation of the dissolution behavior of poorly soluble drug in solid dispersion

  

P/C

Technologie pro životní prostředí, Environmentální inženýrství, Odpadové technologie, Bezpečnost, Minimalizace rizik

 Předseda sekce P/C – úterý Machač Pavel, místopředseda Senčík Josef

 1. Weidlich Tomáš (úterý P1/C 16.00 až 16.20) - Alternativní postupy odstraňování biocidů na bázi halogenovaných aromatických a heterocyklických karboxylových kyselin z vod
 2. Krausová Aneta (úterý P2/C 16.20 až 16.40) - Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů
 3. Krystyník Pavel (úterý P3/C 16.40 až 17.00) - Elektrochemické odstraňování arsenu ze znečištěných vod
 4. Humhal Tomáš (úterý P4/C 17.00 až 17.20) - Použití slané odpadní vody z procesu demineralizace syrovátky pro kultivaci mořských mikroorganismů
 5. Kolomazník Karel (úterý P5/C 17.20 až 17.40) - Kvalitní bionafta z tukových a olejových odpadů
 6. Dítě Miroslav (úterý P6/C 17.40 až 18.00) - Nový zákon o prevenci havárií, požadavky na posouzení rizika a územní plánování

Předseda sekce P/C – čtvrtek Kolomazník Karel, místopředseda Krystyník Pavel

 1. Pryszcz Adrian (čtvrtek P7/C 9.00 až 9.20) - Příprava sorbentů z dehtových úsad
 2. Machač Pavel (čtvrtek P8/C 9.20 až 9.40) - Separace nežádoucích složek plynného paliva pro palivový článek
 3. Šomplák Radovan (čtvrtek P9/C 9.40 až 10.00) - Síťové úlohy v oblasti nakládání s odpady
 4. Senčík Josef (čtvrtek P10/C 10.00 až 10.20) - EIA a SEA (Environmental impact assessment and Strategic environmental assessment) a výstavba občanského vybavení a obytné výstavby v okolí podniků, které podléhají zákonu o prevenci závažných havárií
 5. Sluka Vilém (čtvrtek P11/C 10.20 až 10.40) - Posuzování identifikace zdrojů rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
 6. Šmída Zdeněk (čtvrtek P12/C 10.40 až 11.00) - Problematika rázové komprese a expanze u objemových kompresorů

 

P/D

Potravinářské technologie, potravinářské inženýrství

 Předseda sekce P/D – úterý Machalová Zdeňka, místopředseda Topiař Martin 

 1. Gillarová Simona (úterý P1/D 16.00 až 16.20) - Chromatografická separace polysacharidových hydrolyzátů obsahujících mannosu
 2. Švec Ivan (úterý P2/D 16.20 až 16.40) - Predikce recepturního složení pečiva s netradičními plodinami
 3. Topiař Martin (úterý P3/D 16.40 až 17.00) - Frakcionace turmeronů z oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa L.) pomocí metod využívajících superkritický oxid uhličitý
 4. Machalová Zdeňka (úterý P4/D 17.00 až 17.20) - Matematické modelování vysokotlaké extrakce z rostlinného materiálu
 5. Šárka Evžen (úterý P5/D 17.20 až 17.40) - Vliv přídavku acetylovaného škrobu na vlastnosti cereálních extrudátů 

P/E

Materiálové inženýrství, biotechnologie a biomateriály

 Předseda sekce P/E – úterý Pěnkavová Věra, místopředseda Majerová Monika 

 1. Chmelař Josef (úterý P1/E 16.00 až 16.20) - Příprava a charakterizace tenkých filmů z derivátů kyseliny hyaluronové
 2. Těšitelová Kateřina (úterý P2/E 16.20 až 16.40) - Směsné oxidické pigmenty typu Bi2-xZnxCe2O7
 3. Karolová Lucie (úterý P3/E 16.40 až 17.00) - Studium barevných vlastností modrofialových kasiteritových pigmentů
 4. Jakub Peter (úterý P4/E 17.00 až 17.20) - Gas Transport Properties of Novel Mixed Matrix Membranes Made of modified Titanate Nanotubes and PBI or PPO
 5. Kulaviak Lukáš (úterý P5/E 17.20 až 17.40) - Detekce vlastností sypkých hmot pomocí práškového reometru FT4
 6. Svěrák Tomáš (úterý P6/E 17.40 až 18.00) - Mohou být rostlinné druhy Cannabis přínosem nejen pro narkomany?

Předseda sekce P/E – čtvrtek Kulaviak Lukáš, místopředseda Karolová Lucie  

 1. Cerhová Marie (čtvrtek P7/E 9.00 až 9.20) - Příprava nanostrukturních tenkých filmů oxidu titania pomocí superkritického oxidu uhličitého 
 2. Nistor Andra (čtvrtek P8/E 9.20 až 9.40) - Mikro-strukturované polystyrenové pěny připravené tepelně indukovanou fázovou separací
 3. Konopka Ladislav (čtvrtek P9/E 9.40 až 10.00) - Triboelektrické nabíjení polyethylenu
 4. Majerská Monika (čtvrtek P10/E 10.00 až 10.20) - Vývoj perfúzneho modelu tkaniva na štúdium špecifickej adhézie funkcionalizovaných nanočastíc
 5. Karasová Alexandra (čtvrtek P11/E 10.20 až 10.40) - Modifikace povrchu silikových částic protilátkami pro využití interakce antigen-protilátka při cíleném doručování léčiv
 6. Smrčka David (čtvrtek P12/E 10.40 až 11.00) - Simultánní měření rozpouštění a rozpadu granulí s vysokým obsahem léčivé látky
 7. Chaloupka Tomáš (čtvrtek P13/E 11.00 až 11.20) - Hybridní Monte-Carlo simulace pro on-line predikci molekulární struktury emulzních kopolymerů

 

Vývěsky

V1 Aysan Ayse Beyza - Superparametric Iron Oxide Nanoparticles (SPIONs) in Microchemical Systems
V2 Bendová Helena - Simultánní transport kyseliny sírové a kyseliny fosforečné v kontinuálním dialyzéru
V3 Benkocká Monika - Chemicky modifikované povrchy různých substrátů a jejich analýzy
V4 Buzík Jiří - Porovnání silových odezev u trubkového svazku za odlišných okrajových podmínek
V5 Diblíková Petra - Struktura kompozitní polyimido-silikalitové membrány určená pomocí kombinovaného iontového a elektronového mikroskopu
V6 Doležel Marek - Pilotní modul pro elektrodialýzu při zvýšené teplotě
V7 Dundálek Jan - Studium elektrochemické regenerace použitého paliva ze zinko-vzduchového palivového článku
V8 Ečer Jiří - Vliv předúpravy na demineralizaci kyselé syrovátky pomocí elektrodialýzy
V9 Gajdošová Michaela - Effect of Viscosity Grade of HPMC on Polymer Swelling Kinetics Studied by Magnetic Resonance Imaging
V10 Galajdová Barbora - Nové typy elektrolytů pro lithium-iontové baterie založené na bázi fosfoniových iontových kapalin
V11 Gillarová Simona - Nanofiltrace jako separační metoda pro získávání cenných látek ze sladké syrovátky
V12 Gillarová Simona - Zpracování IR spekter biopolymerů užitím multivariační analýzy
V13 Halama Radek - Odsolení kyselého hydrolyzátu škrobu pomocí elektrodialýzy
V14 Herinková Tereza - Modelování inženýrských procesů v chemické robotice
V15 Huo Pengwei - Photocatalytic reduction of carbon dioxide and photocatalytic decomposition of nitrous oxide over novel cerium doped titania photocatalysts
V16 Jantač Simon - Vývoj metodiky pro experimentální charakterizaci elektrostatického nabíjení polymerních prášků
V17 Jirounková Klára - Simulace vlivu koeficientů restituce a tření na proces granulárního míchání metodou diskrétních prvků
V18 Kalivoda Josef - Aplikace jednoduchého modelu přestupu hmoty při absorpci CO2 do vody
V19 Klučka Ivan - Problematika zvlnění den uskladňovacích nádrží
V20 Kosek Juraj - Modelování depozice nanočástic při elektrorozprašování metodou DEM
V21 Kosek Juraj - Příprava super-hydrofóbních povlaků elektrosprejováním
V22 Kosek Juraj - Sorpce kapalných penetrantů v polyolefinech
V23 Krátký Lukáš - Vliv termické a termicko-expanzní předúpravy dřevní štěpky na jakost hydrolyzátu
V24 Krištof Ondřej - Tvar kapalinové clony produkované spirálovitou tryskou
V25 Kulaviak Lukáš - Komprese a lámání sypkých hmot částic tyčovitého a jehlovitého tvaru pomocí práškového reometru
V26 Kutsay Andrey - Energeticko-ekonomické posouzení intenzifikované výroby bioplynu pomocí termicko-expazní předúpravy
V27 Lanč Marek - Cílená povrchová modifikace acetátu celulózy pro účinnou separaci CO2 z plynných směsí
V28 Leštinský Pavel - Simulace extrakce kaprolaktamu v prostředí AspenPlus
V29 Lupínková Simona - Polymery aktivované plazmatem a následně roubované aminosloučeninami pro bioaplikace
V30 Maršálek Jiří - Purification of spent diethylene glycol
V31 Matysová Edita - Preparation of ZnO nanoparticles for different polymeric systems
V32 Naď Martin - Analýza príčin vzniku trhlín na trubkách pri zvarovom spoji prehrievača kotla
V33 Neděla David - Vliv armování na vlastnosti heterogenní bipolární membrány
V34 Nguyenová To Quyen - Nebiologická chemotaxe – charakterizace systému dekanol-dekanoát-sůl
V35 Pacultová Kateřina - Katalytický rozklad NO na katalyzátorech na bázi směsných oxidů kobaltu s alkalickými promotory
V36 Pilnáček Kryštof - Dělení průmyslově významných plynných směsí pomocí membrán s iontovou kapalinou emimTf2N
V37 Radotínský Daniel - Stanovení sorpce směsí organických látek tvořících azeotrop.
V38 Rieger František - Měření reologického chování suspenzí sádrovce
V39 Ruberová Zuzana - Fabrication of compartmentalized hydrogel microparticles on the microfluidic chip
V40 Sarvašová Nina - Štúdium adhézie v 3D perfúznych prostrediach
V41 Schauer Jan - Anionselektivní pojiva katalyzátoru pro alkalickou elektrolýzu vody
V42 Schneider Patrik - Studium morfologie a sorpčních rovnováh v polymerech pomocí metody Time-domain NMR
V43 Skoblia Siarhei - Použití vícestupňových zplyňovacích generátorů v České republice pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy
V44 Skočilas Jan - Sušení kostkové cukru v konvektivní sušárně
V45 Skrinska Maria - Estimation of Flammable Mass for Vapour Cloud Explosion Evaluation
V46 Skrinska Maria - Initial Fuel Area Effects on Heat Flux of Pool Fire
V47 Skřínský Jan - Autoignition Temperature Data for Methanol and 1-Pentanol
V48 Skřínský Jan - Calculation and Experimental validation of Maximum Explosion Pressure in Hydrogen-Air Mixtures
V49 Stanovský Petr - Modelování emisí metanu z bublin v přírodních vodách
V50 Stránská Eliška - Vlastnosti kationvýměnné membrány v závislosti na počtu vláken dostavy armující textilie
V51 Šimek Miroslav - Problematika odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod, ekonomické srovnání tří testovaných metod
V52 Škvára Jiří - Identification of interface and layers by means of computational geometry.
V53 Šoltys Marek - Syntéza porézních křemičitých nanočástic s enkapsulovaným magnetitem pro přípravu membrán
V54 Trávníčková Tereza - Sledování vlivu rozložení doby prodlení tekutiny v náplňovém reaktoru pomocí laboratorních experimentů a matematického modelování
V55 Trávníčková Tereza - Vliv dynamiky granulárních toků na proces homogenizace v cylindrické míchané nádobě
V56 Troppová Ivana - On (micro)structural and optical aspects of cerium doped TiO2 prepared by pressurized water and pressurized/supercritical methanol processing
V57 Vlček Petr - CFD simulace proudění v míchacím zařízení s usměrňovačem toku
V58 Weinertová Kristýna - Optimalizace směsí pro výrobu iontovýměnných membrán se zvýšenou mechanickou odolností s ohledem na jejich zpracovatelnost
V59 Bogdanić Grozdana - Correlation of experimental data and prediction of vapour-liquid equilibria in the methyl ethyl ketone + polystyrene system
V60 Žitková Andrea - Čištění bioplynu membránovou separací
V61 Žižka Martin - Přenos tepla v mezifázových kolonách

 

Témata

 • Biotechnologie
 • Chemické a procesní inženýrství
 • Chemie a chemické technologie
 • Energetika
 • Environmentální procesy
 • Materiálové inženýrství
 • Termodynamika, fázové rovnováhy
 • Potravinářské technologie
 • Převod tepla
 • Reaktorové inženýrství a katalýza
 • Separační procesy 
 • Technologie sypkých hmot
 • Tok tekutin

​Specializovaná sympozia

 • 4. Sympozium "Potravinářské inženýrství"
 • 5. Sympozium "Odpady 2015"
 • 5. Sympozium "Reologie"
 • Sympozium "Míchání"
 • IX. Sympozium "Bezpečnost a údržba v průmyslu"
 • VIII. Sympozium "Membránové technologie" (koná se pod záštitou České membránové platformy, člena ČSCHI).

 

Celkový časový harmonogram

CHISA 2015 Vědecký program
Den      
Pondělí 9.11.  14:00-24:00 R, V, VV a večerní program  
       
Úterý 10.11.       
  9:00 - 10:00 PP1 (Šnita)  
  10:00-11:00 PP2 (Homola)  
       
  11:00-11:30 KP  
       
       
  11:30-12:00 Z1 (Čejková) Z2 (Nezbeda)
  12:00-12:30 Z3 (Vyňuchal) Z4 (L. Čapek)
       
  12:30-14:00 O  
       
  14:00-14:30 SZ1 (Jahoda)  
  14:30-15:00 Z5 (Veselý) Z6 (Šoóš)
  15:00-15:30 Z7 (Dzik) Z8 (Izák)
       
  15:30-16:00 KP  
       
       
  16:00-16:20 P1/X  
  16:20-16:40 P2/X  
  16:40:17:00 P3/X  
  17:00-17:20 P4/X  
  17:20-17:40 P5/X  
  17:40-18:00 P6/X  
       
  18:00-19:30 VV  
       
  19:30-24:00 V a večerní program  
       
Středa 11.11.       
  9:00 - 10:00 PP3 (Jahn)  
  10:00-11:00 PP4 (Hilský)  
       
  11:00-11:30 KP  
       
       
  11:30-12:00 Z9 (Wichterle) Z10 (Hanika)
  12:00-12:30 Z11 (Pěnkavová) Z12 (Pavlas)
       
  12:30-14:00 O  
       
  14:00-14:30 SZ2 (Stehlík)  
  14:30-15:00 Z13 (Vyskočilová) Z14 (Kosek)
       
  15:00-15:30 KP  
       
  15:30-16:00 Z15 (Kment) Z16 (Bouzek)
  16:00-16:30 Z17 (Kubáč) Z18 (Mikulášek)
  16:30-17:00 Z19 (Kočí)  
       
  19:00-20:30 VV  
       
  20:30-24:00 V3 a večerní program  
       
Čtvrtek 12.11.       
  9:00-9:20 P7/X  
  9:20-9:40 P8/X  
  9:40-10:00 P9/X  
  10:00-10:20 P10/X  
       
  10:20-11:00 KP  
       
  11:00-11:20 P11/X  
  11:20-11:40 P12/X  
  11:40-12:00 P13/X  
  12:00-12:20 P14/X  
       
  12:20-14:00 O, schůze hl. výboru ČSCHI  

 

Komentáře
R = Registrace

PP1 až  PP4 = Plenární přednášky
SZ1 a SZ2 = Speciální zvané přednášky  
Z1 až Z19 = Zvané přednášky
P1/X až P14/X = Krátké přednášky

V = Vývěsková sekce

KP = Kávová přestávka 
O = Oběd 
VV = Večere